• Bình Gốm
  • Tác phẩm: Bình Gốm
  • ID: c-01
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 35cmx35cm

  Available

 • 0
 • Bình gốm 2
  • Tác phẩm: Bình gốm 2
  • ID: C-02
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 25cmx30cm

  Available

 • 0
 • Bình Gốm 2
  • Tác phẩm: Bình Gốm 2
  • ID: C-01
  • Chất liệu: Bình Gốm
  • Kích thước: 25cmx30cm

  Available

 • 0
 • Thiếu nữ
  • Tác phẩm: Thiếu nữ
  • ID: G-03
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 10cmx20cm

  Available

 • 0
 • Thiếu nữ
  • Tác phẩm: Thiếu nữ
  • ID: C-03
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 10cmx20cm

  Available

 • 0
 • Thiếu nữ
  • Tác phẩm: Thiếu nữ
  • ID: C-03
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 10cmx20cm

  Available

 • 0
 • Bình gốm màu xanh
  • Tác phẩm: Bình gốm màu xanh
  • ID: G-04
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 20cmx30cm

  Available

 • 0
 • Bình gốm xanh
  • Tác phẩm: Bình gốm xanh
  • ID: G-04
  • Chất liệu: Gốm
  • Kích thước: 20cmx30cm

  Available

Images